29

Monday, May

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Geografia gospodarcza
 /  / Geografia gospodarcza
Geografia gospodarcza

Geografia gospodarcza

Geografia gospodarcza

Geografię gospodarczą interesuje natomiast zupełnie inny aspekt zagadnień gospodarczych. Bada ona rozmieszczenie zasobów ekonomicznych – – mocy wytwórczych, surowców, siły roboczej, sieci komunikacyjnej i łączności itp. Zjawiska ekonomiczne są przedmiotem badań statystyki, która jest nauką o metodach badania zjawisk masowych. Statystyka społeczno-ekonomiczna zmierza więc — przy użyciu metod matematycznych — do uchwycenia prawidłowości w badanych zjawiskach, dostarczając danych do analizy uogólniającej, przeprowadzanej przez ekonomię polityczną. Podobny charakter mają również badania ekonometryczne. Ekonometria zajmuje się liczbową konkretyzacją praw ustalonych przez ekonomię polityczną na podstawie konkretnego opisu procesów gospodarczych, którego dostarcza statystyka gospodarcza. nauk ekonomicznych zaliczamy również ekonomiki branżowe, które zajmują się pewnymi wycinkami życia gospodarczego (ekonomika rolnictwa, handlu, transportu itp.). O ile ekonomia polityczna zajmuje się całokształtem procesów ekonomicznych niezależnie od ich przebiegu w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej, o tyle ekonomiki szczegółowe (branżowe) koncentrują się na określonych działach gospodarki narodowej, badając prawidłowości, które tam występują.

About the author:

Related posts